Všeobecné obchodné podmienky

Práva a povinnosti počas nakupovania na ollie.sk

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti SMART LIFE PRODUCTION, s.r.o., Dlhá 1424/47, 905 01 Senica, IČO: 45330433, DIČ: 2022934804, IČ DPH: SK 2022934804, zapísaná do Obchodného registra okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 24814/T (ďalej len “SLP”) a našich zákazníkov, ktoré vyplývajú zo zmluvného vzťahu na základe uzavretej kúpnej zmluvy. Na základe potrieb definovaných všeobecnými obchodnými podmienkami sú špecifikované základné pojmy: Predávajúcim je spoločnosť SMART LIFE PRODUCTION, s.r.o., ktorá prevádzkuje internetový obchod. Jeho predmetom je nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu a je umiestnený na internetovej stránke www.ollie.sk. Kupujúcim je zákazník, ktorý na základe kúpnej zmluvy vstupuje do zmluvného vzťahu s predávajúcim. 

Registrácia zákazníka

Zákazník si môže vybrať či sa v našom internetovom obchode zaregistruje alebo nie. 

  Zákazníkom nášho internetového kníhkupectva môže byť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar na internetovej stránke www.ollie.sk. Zákazníkom podľa týchto všeobecných obchodných podmienok sa za určitých okolností rozumie aj tretia osoba, ktorú zákazník v záväznej objednávke určí ako osobu, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný (ďalej len „oprávnená osoba“). Uvedenie mena oprávnenej osoby v záväznej objednávke sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

  Objednávanie tovaru a uzavretie zmluvy

  Pre objednanie tovaru kliknite myšou na tlačidlo "Pridajte do košíka" a tovar bude vložený do nákupného košíka. Potom sa budete môcť rozhodnúť, či chcete nákup uzavrieť (vyplníte pripravený formulár) alebo pokračovať v nakupovaní. Objednávka sa robí potvrdením funkcie označenej “Potvrdenie objednávky s povinnosťou platby”. Bez zbytočného odkladu po spracovaní Vašej objednávky vám na vami zadanú emailovú adresu zašleme potvrdenie o prijatí objednávky (akceptácia objednávky), ktoré obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu tovaru, údaj o cene tovaru a náklady doručenia (poštovné), spôsob platby, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, údaje o predávajúcom, prípadne ďalšie informácie. Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí vašej objednávky dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy. Vaša objednávka bude zároveň archivovaná vo vami vytvorenom účte, do ktorého budete mať prístup po prihlásení.

  Ceny

  Pre našich zákazníkov platia ceny pri produkte. Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané ako konečné, vrátane zodpovedajúcej DPH vo výške 20%, nezahŕňa však cenu dodania tovaru. Akciové ceny sú platné vtedy, keď je pri produkte uvedená ikonka "zľava". Platná je suma uvedená pri produkte. 

  Dodacie lehoty

  Zvyčajná dodacia lehota je 3-7 dní. Sme jednočloveková firma, preto si veľmi ceníme vašu trpezlivosť. 

  Ako predávajúci sme povinní splniť Vašu objednávku a doručiť vám tovar v lehote najneskôr do 30 dní od prijatia objednávky. Ak objednaný tovar alebo časť tovarov z objednávky nie je možné dodať vo vyššie uvedenej lehote, budeme vás o tejto situácii informovať v čo možno najkratšom čase a oznámime vám predpokladaný termín dodania tovaru alebo navrhneme dodanie náhradného tovaru. Ak sa nám tovar nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej lehote, máte právo od zmluvy odstúpiť a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na Vami určený bankový účet.

  Zákazník súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak nie je možné dodať všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne. O tejto situácii upovedomíme zákazníka v čo možno najkratšom čase a oznámime mu predpokladaný termín dodania tovaru alebo mu navrhneme dodanie náhradného tovaru. Ak sa nám tovar nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej lehote, máte právo od zmluvy odstúpiť a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na Vami určený bankový účet.

  Miesto a spôsob dodania tovaru

  Záväzok dodať tovar je splnený odovzdaním tovaru zákazníkovi resp. oprávnenej osobe uvedenej v objednávke alebo jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu. Tovar posielame Slovenskou poštou formou listu/balíka alebo listovej/balíkovej dobierky. K dodacej lehote treba preto pripočítať bežne 1-3 pracovné dni, ktoré trvá doručenie titulu k vám Slovenskou poštou.

  O tom, že Vaša objednávka bola odovzdaná prepravcovi vás budeme informovať e-mailom. Ak vám tovar nebol doručený ani do 7 dní po našom e-maile, kontaktujte, prosím, svoju dodávaciu poštu aj nás. Bližšie informácie o Vašom balíku a možných dôvodoch nedoručenia vám po preverení následne poskytneme e-mailom. Aktuálny stav vybavovania Vašej objednávky si môžete kedykoľvek pozrieť aj vo vašom zákazníckom účte. 

  Zákazník je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Prevzatie tovaru zákazník písomne potvrdí v dodacom liste, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Spolu s tovarom obdrží zákazník účtovný doklad (faktúra), ktorý zároveň slúži ako záručný list.

  Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si zákazník tovar neprevezme a tovar sa nám vráti späť, máme právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od zákazníka požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode.

  Nezodpovedáme za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (Slovenská pošta) alebo nesprávne udanou adresou prijímateľa. Zákazník nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania a úplným zaplatením kúpnej ceny. Prevzatím tovaru prechádza na zákazníka rovnako nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia.

  Pri prevzatí zásielky je zákazník povinný skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je zákazník oprávnený zásielku neprevziať.

  Spôsob platby

  • dobierka
  • elektronické bankovníctvo (služba 2Checkout)
  • prevodný príkaz na základe vystavenej predfaktúry 

  V každej zásielke je priložená faktúra - daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný list. Ak doklad chýba, prosíme informuje nás čo najskôr telefonicky alebo na e-mailovú adresu olliepredeti@gmail.com.

  Poštovné a iné poplatky

  K uvedeným cenám tovaru pripočítavame nasledovné poštovné podľa spôsobu a adresy dodania.

  Slovenská republika
  1. trieda
  0.0 kg – 2.0 kg
  €3,50
  2.01 kg – 5.0 kg
  €4,00
  5.01 kg – 10.0 kg
  €5,00
  Objednávka v hodnote €60,00 a viac
  zadarmo
  2. trieda
  0.0 kg – 2.0 kg
  €2,80
  2.01 kg – 5.0 kg
  €3,20
  5.01 kg – 10.0 kg
  €4,00
  Dobierka
  0.0 kg – 2.0 kg
  €3,60
  2.01 kg – 5.0 kg
  €4,00
  5.01 kg – 10.0 kg
  €4,80
  Česká republika  
  0.0 kg – 0.5 kg
  €4,80
  0.51 kg – 1.0 kg
  €8,90
  1.01 kg – 2.0 kg
  €11,50
  2.01 kg – 5.0 kg
  €12,50
  Európa
  0.0 kg – 0.5 kg
  €5,50
  0.51 kg – 1.0 kg
  €8,80
  1.01 kg – 2.0 kg
  €14,30
  Svet
  0.0 kg – 0.5 kg
  €10,00
  0,51 kg - 1.0 kg
  €17,00
  1.1 kg - 2.0 kg
  €27,00


  Iné poplatky ani balné neúčtujeme. 

  Záručná doba

  Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom, ak nie je uvedené inak. 

  SMART LIFE PRODUCTION zodpovedá zákazníkovi za:

  • dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom, ak došlo k akceptácii objednávky
  • odoslanie tovaru bez vád 
  • dodanie tovaru v množstve a kvalite podľa objednávky, za predpokladu, že došlo k jej akceptácii
  • priloženie daňového dokladu (faktúra), ak si zákazník neprial inak.

  SMART LIFE PRODUCTION nenesie zodpovednosť za:

  • oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér)
  • oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
  • poškodenie zavinené doručovateľom (pošta,); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!

  Stornovanie objednávky

  Ak si prajete zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktujte a uveďte číslo Vašej objednávky. Ak už bola Vaša objednávka zaplatená, peniaze vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili. V prípade platby kartou (VISA, MasterCard) sa môže táto doba predĺžiť, vzhľadom na postup v banke pri vracaní peňazí z platieb kartou.

  Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak vám ho nebudeme schopní dodať z dôvodu nedostupnosti (vypredania zásob alebo stiahnutia z ponuky) alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia nie sme schopní dodať tovar v dohodnutej lehote alebo cene, a/alebo zabezpečenie tovaru by nám spôsobilo neprimerané ťažkosti a neprimerané výdavky v pomere k hodnote objednaného tovaru, pokiaľ sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili, pokiaľ sa nedohodneme inak.

  Reklamovanie tovaru a odstúpenie od zmluvy

  Bližšie informácie a presné podmienky nájdete v dokumente Reklamačný poriadok a odstúpenie od zmluvy

  Alternatívne riešenie sporov

  V prípade, že nie ste spokojný s vybavením Vašej objednávky alebo dodaným tovarom, napíšte nám na olliepredeti@gmail.com. Pokiaľ sme Vašu reklamáciu nevybavili k Vašej spokojnosti alebo ak sa domnievate, že sme mohli porušiť Vaše práva, môžete podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

  Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

  Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. alebo kliknutím na internetovú stránku Európskej komisie

  Osobné údaje, ich spracovávanie a ochrana

  Bližšie informácie a presné podmienky o osobných údajoch, ich spracovávaní a ochrane nájdete v dokumente Ochrana súkromia a osobných údajov.

  Podmienky použitia darčekovej poukážky

  • Darčekovú poukážku je možné jednorazovo použiť na nákup tovaru v internetovom obchode ollie.sk do dátumu uvedeného ako platnosť poukážky.
  • Kód uvedený na poukážke je potrebné zadať pri vytváraní objednávky do sekcie „Zľava".
  • Hodnota poukážky je uvedená na každej poukážke ako suma vrátane DPH
  • Poukážka funguje ako zľava z celkovej sumy objednaného tovaru s DPH
  • Ak je celková suma vyššia ako hodnota poukážky, zákazník doplatí iba zvyšok sumy
  • Ak je celková suma nižšia ako hodnota poukážky, zvyšok hodnoty bez náhrady prepadáva (poukážku je možné použiť iba v jednej objednávke)
  • Ak nie je uvedené inak, darčekovú poukážku je možné použiť iba na kúpu tovaru.
  • V jednej objednávke je možné použiť maximálne jednu darčekovú poukážku
  • Darčekovú poukážku nie je možné vymeniť za hotovosť
  • V prípade vrátenia tovaru uhradeného darčekovou poukážkou, je suma tohto tovaru vrátená prostredníctvom novej poukážky v hodnote vráteného tovaru

  Podmienky použitia zľavovej poukážky

  • Zľavovú poukážku je možné jednorazovo použiť na nákup tovaru v internetovom obchode ollie.sk do dátumu uvedeného ako platnosť poukážky.
  • Kód uvedený na poukážke je potrebné zadať pri vytváraní objednávky do sekcie „Zľava".
  • Hodnota zľavovej poukážky je uvedená na každej poukážke ako suma vrátane DPH
  • Poukážka funguje ako zľava z celkovej sumy objednaného tovaru s DPH
  • Ak je celková suma vyššia ako hodnota zľavovej poukážky, zákazník doplatí iba zvyšok sumy
  • Ak je celková suma nižšia ako hodnota poukážky, poukážku nie je možné použiť (poukážku je možné použiť iba v jednej objednávke)
  • V jednej objednávke je možné použiť maximálne jednu zľavovú poukážku
  • Zľavovú poukážku nie je možné vymeniť za hotovosť
  • V prípade vrátenia tovaru uhradeného zľavovou poukážkou, je suma tohto tovaru vrátená prostredníctvom novej zľavovej poukážky v hodnote vráteného tovaru

  Newsletter a e-maily od nás

  Pri registrácii si môžete vybrať, či chcete od nás dostávať pravidelné informácie o novinkách. Samozrejme sa z neho môžete kedykoľvek odhlásiť. Na Vašu e-mailovú adresu vás budeme informovať aj o vybavovaní Vašej objednávky. Ak využívate službu „Wishlist", môžu vám chodiť na e-mail špeciálne ponuky týkajúce sa tohto tovaru. Všetkým zaregistrovaným zákazníkom môžeme nepravidelne (maximálne niekoľkokrát ročne) posielať dôležité informácie, ktoré súvisia s prevádzkou nášho internetového obchodu. Ak vás e-maily od nás obťažujú, napíšte nám, prosím, e-mail na olliepredeti@gmail.sk.

  Na akékoľvek ďalšie otázky, nejasnosti a pripomienky vám radi odpovieme.

  Záverečné ustanovenia

  Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou SMART LIFE PRODUCTION, s.r.o. a jej zákazníkom, a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

  Spoločnosť SMART LIFE PRODUCTION, s.r.o. si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.ollie.sk. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

  Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 24.05.2018.